TSM | ZeRo (Sheik, Diddy Kong) Vs. iQHQ | Vinnie (Sheik) SSB4 GF – Smash Wii U – Smash 4

S@P Uploaded August 31, 2015

Fe | Nintendude (Ice Climbers, Peach) Vs. 62Bit | Bladewise (Peach)

08/31/15 S@P

TSM | ZeRo (Sheik, Diddy Kong) Vs. iQHQ | Vinnie (Sheik) SSB4 GF – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P

iQHQ | Vinnie (Sheik) Vs. CoG MVG | Mew2King (Falcon, Mario) SSB4 LF – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P

TSM | ZeRo (Sheik) Vs. CoG MVG | Mew2King (Donkey Kong, Mario) SSB4 WF – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P
More videos